Årsstämma 14 mars kl 19.00

Ett år går fort, och det har blivit dags för Norra Vadsbo Fiber’s årsstämma.

Årsstämman hålls den 14 mars kl 19.00 i Färeds bygdegård.

Om du som medlem i fiberföreningen har någon fråga som ska tas upp till beslut på årsstämman, så sänd in denna fråga via nedanstående formulär senast den 28 februari. Frågan ska sedan beredas av styrelsen inför årsstämman och tas upp på dagordningen.

Observera att det endast är beslutsfrågor, frågor där föreningen behöver ta ett beslut, som behöver anmälas i förväg. Det kan t.ex. vara frågor som kan komma att kräva att de röstberättigade medlemmarna på stämman röstar angående frågan om det inte går att ta ett enhälligt beslut.

Allmänna frågor av informationskaraktär eller liknande behöver inte anmälas i förväg.

Dagordning för mötet är i enlighet med den i stadgarna anslagna för ordinarie föreningsstämma.

Beslutsfrågor anmäls elektroniskt på den här sidan.
den här sidan finns de förslag som anmälts inför årsstämman.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Årsstämma 14 mars kl 19.00

Snart montering av mediaomvandlare i fastigheterna

I tisdags eftermiddag gjordes de sista fiberkopplingarna i föreningens teknikbod, vilket innebär att vårt nät nu är ljussatt.

Det som kvarstår vad gäller driftsättningen är att hemutrustningen (mediaomvandlaren) skall monteras i fastigheterna, och det arbetet är planerat till Måndag och Tisdag nästa vecka, V8. Eventuellt kan några enstaka fastigheter bli kvar till Onsdag för installation.

Precis som vid inblåsningen av fiberkabeln och svetsningen av kontakterna, så kommer teknikerna att vägledas av personer i föreningen som ansvarar för olika områden av nätet. Styrelsen får hjälp av några medlemmar med detta, då arbeten kommer att utföras på flera fronter samtidigt.

Dessa ”områdesansvariga” kommer under slutet av den här veckan, V7, att kontakta alla medlemmar och meddela vilken dag och ungefärlig tid som installationen planeras i resp. fastighet, för att arbetet skall kunna flyta på så smidigt som möjligt. Det är mycket viktigt att teknikerna får tillträde till fastigheten denna sista gång så arbetet kan slutföras.

De ansvariga för de olika områdena är:
IngarudKlas Josefsson, 0730-66 79 40
SlöbäsenKent Qvist, 0702-82 03 23
TångebergAnders Karlsson, 0705-74 24 84 & Henrik von Knorring, 0706-42 44 64
ValkebergConny Green, 0768-33 90 55, 0506-131 02

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Snart montering av mediaomvandlare i fastigheterna

Planerad driftsättning under vecka 8

Den senast tiden har det varit flera turer med Telia Operator, ElTel och Skanova om hur den s.k.  överlämningspunkten till föreningens nät skall göras, men nu skall allt vara löst. ElTel kommer att uföra skanovas del av fibersvetsningen i överlämningspunkten under nästa vecka (V 6) och därefter kommer Relacom göra driftsättningen i Telias telestation på fredagen.

I början på vecka 7 kommer JG Optotech att göra föreningens del av fibersvetsningen i överlämningspunkten. När det är gjort är kommunikation fram till föreningens teknikbod upprättad.

Under vecka 7 kommer även switchar och övrig utrustning att driftsättas i föreningens teknikbod, och detta arbete skall vara slutfört till fredag V 7. Det är Nea som utför det arbetet.

Under måndag och tisdag i vecka 8, kommer JG Optotech tilsammans med föreningen att göra installationen av mediaomvandlarna i hemmen, och i samband med detta görs även slutmätningen av varje anslutning. I och med att arbetet handlar om att montera mediaomvandlarna i hemmen, så behöver teknkikerna få tillträde till fastigheten en sista gång. Det kommer alltså att gå till på ungefär samma sätt som när fiberkablarna blåstes in, och när svetsningen av kontakterna gjordes.

För att alla sedan skall kunna beställa tjänster hos de olika tjänsteleverantörerna, måste Bredbandswebben komma igång och göra tjänsterna tillgängliga för medlemmarna. Bredbandswebben bör vara igång i början på vecka 8, eftersom Telia Operator kan starta den så snart Nea färdigställt sitt arbete med driftsättning av switcharna i teknikboden, och det skall ju vara klart i slutet på vecka 7.

Efter detta är nätet driftsatt och klart för användning!

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Planerad driftsättning under vecka 8

Fullt hus i Färed

Det blev verkligen fullt hus i Färeds bybygdegård den 24/1!

Våra planer på att ha informationen om teknik i hemnätverk i formen av en mässa / öppet hus höll inte lång stund, då väldigt många av föreningens medlemmar kom för att lära sig mer om vilka olika sätt det går att bygga näteverk för TV, bredband och telefoni.

Därför höll våra inbjudna tekniker från Elektronikhuset ett par genomgångar istället, där de i föredragsform berättade om olika lösningar för både TV, telefon och bredband.

Efter varje genomgång var det fritt fram för frågor av alla de slag, och styrelsen visade också hur vi senare, när driftsättningen är klar, kommer åt bredbandswebben för att beställa tjänster.

Många av oss som kom och lyssnade, fick lära oss mycket matnyttigt och fick många bra tips på hur det går att göra olika lösningar i hemmet.

Fullt hus

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Fullt hus i Färed

Viktigt ang installationen av mediaomvandlaren

Den mediaomvandlare (Telias Gateway,som gör om ljussignalerna i fiberkabeln till elektriska signaler där dator/TV/telefon ansluts) som skall installeras i varje fastighet, skall kopplas till fiberuttaget med hjälp av en s.k. fiber-patch-kabel (eg. inte något annat än en förlängningskabel för den inkommande fiberkabeln).

I anslutningsavgiften ingår en fiber-patch-kabel som är ca 50 cm lång.

Det har kommit till styrelsens kännedom att en del medlemmar i föreningen har för avsikt att placera mediaomvandlaren längre bort från det fiberuttag som redan är monterat än 50 cm, och i dessa fall måste var och en som behöver en längre fiber-patch-kabel köpa en sådan själv.

Vi har varit i kontakt med Elektronikhuset i Mariestad, som har möjlighet att leverera längre fiber-patch-kablar, och de har tagit fram ett erbjudande för medlemmarna i föreningen.

Elektronikhuset säljer även annan utrustning som kan vara av intresse i ett hemnätverk. De erbjuder även hjälp med installation och konfigurering av hemnätverk.

Ta del av Elektronikhusets erbjudande till föreningen här.

Självklart går det att köpa fiber-patch-kablar hos någon annan leverantör men det är viktigt att det blir en kabel med rätt kontaktering, det skall vara fiber-patch-kabel av typen SC/APC-UPC för att det skall fungera med föreningens nät och mediaomvandlaren (Telias Gateway).

I det fall en längre fiber-patch-kabel kommer att behövas, måste den vara förlagd i fastigheten innan installationen av mediaomvandlaren skall göras. Preliminiärt planeras installationerna av mediaomvandlarna att starta i vecka 8.

Eftersom fiberpatchkabeln har olika kontakter i ändarna, är det viktigt att den förläggs ”åt rätt håll”. APC-kontakten skall vara vid den plåtlåda där fiberkabeln kommer in i fastigheten, och UPC-kontakten skall sedan kopplas in i mediaomvandlaren.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Viktigt ang installationen av mediaomvandlaren

Minimässa i Färeds bygdegård

Den minimässa kring tekniken i hemnätverk som vi tagit in anmälningar till, kommer att hållas i Färeds Bygdegård den 24/1 mellan 16.00 – 20.00.

Det är närmare ett 100-tal personer som anmält sig så stundtals kan det eventuellt bli lite trångt, om många personer råkar komma dit samtidigt.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Minimässa i Färeds bygdegård

Föreningens nät ansluts till stamnätet

Under denna vecka, V 4, kommer föreningens fibernät att anslutas mot Telia Operator’s stamnät, och detta skall enligt Telia vara klart senast på fredag. Detta arbete utförs av ElTel.

Under nästkommande vecka, V 5, sker installation av fiberswitchar i vår teknikbod samt patchning av switcharna mot föreningens spridningsnät. (Nätet från teknikboden hem till föreningens medlemmar). Detta arbete kommer att utföras av NEA.

Därefter kan slutmätning och installation av mediaomvandlare göras i hemmen, och i samband med detta görs även en funktionskontroll. I skrivande stund ser det ut som att detta arbete kommer att utföras av JG Optotech.

Driftsättningen av nätet närmar sig m.a.o!

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Föreningens nät ansluts till stamnätet

Minimässa – Tekniken i hemmet

Styrelsen får en hel del frågor och funderingar från medlemmarna i föreningen kring det här med tekniken i hemmet efter att själva fibernätet är i drift. Det är blandade frågor; råd om hur man skall sätta upp sitt hemnätverk, dra nätverkskablar eller använda trådlös teknik, överföra data via elnätet, switchar för TV, telefondosor m.m.

Vi tror det finns många fler medlemmar än de som kontaktat styrelsen som också har liknande frågor, och därför kommer vi att anordna en ”minimässa” kring just det här med tekniken i hemmet.

Minimässan kommer att fungera som ett ”öppet hus” dit föreningens medlemmar kan komma och ställa frågor samt diskutera installationen av nätverk och tekniska lösningar. Till mässan kommer representanter från Elektronikhuset i Mariestad, som har bred kompetens kring installation av nätverk, switchar, routrar och annat.

Mässan kommer att hållas den 24/1 -13, mellan 16.00 – 20.00.

De medlemmar som har för avsikt att komma på mässan och diskutera tekniken i hemmet behöver anmäla sig. Detta med anledning av att vi måste veta i förväg hur många som kommer.

Sista anmälningsdag är den 20/1.

Vi planerar att hålla till i Färeds bygdegård om det inte blir för många deltagare.
Visar det sig att intresset är väldigt stort kommer en annan lokal att användas, och det meddelar vi så klart här på hemsidan.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Minimässa – Tekniken i hemmet

Tidplanen ligger ännu så länge fast

Allt arbete fortskrider planenligt och tidplanen där inkoppling och driftsättning omkring månadsskiftet januari / februari verkar hålla ännu så länge.

Den senaste veckan har de sista kundfiberkablarna blåsts in och svetsats i resp. fastighet. Det gäller då de 4 kablar som inte kunde blåsas in p.g.a. skador på slangarna. Efter att skadorna åtgärdats så gick det alltså bra att blåsa i kablarna.

En del arbete kvarstår med teknikboden innan allt är helt klart, men el, larm och övervakning, monteringsrack för den aktiva utrustningen är på plats. Det är alltså endast mindre arbeten som kvarstår där.

Monteringen av den mediaomvandlare som behövs till varje anslutning kommer att göras i närmare anslutning till driftsättningen av nätet. Detta beror på att den tekniska utrustningen som skall sitta i teknikboden först behöver vara på plats. Datum för denna installation i hemmet kommer att lämnas längre fram, när vi vet mer om exakt driftsättningsdatum.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Tidplanen ligger ännu så länge fast

Driftsättning av fibernätet

Under en ganska lång tid har styrelsen ”jagat” kommunikationsoperatören Telia Operator Business om ett besked på inkoppling och driftsättning av fibernätet.
Vi har nu fått ett preliminärt datum för detta från dem och tyvärr har de lite längre leveranstid än vad som i upphandlingen tycktes klart och tydligt, vilket till deras försvarar till viss del beror på att deras underleverantörer i sin tur nu har ganska lång leveranstid av både utrustning och inkoppling.

Driftsättning av nätet är beräknad till om ca 8-10 veckor från nu. Det innebär alltså omkring månadsskiftet januari/februari 2013.

Tyvärr har vi ännu inte fått ett klart besked om när föreningen finns valbar på bredbandswebben, där vi skall kunna se utbud av, och priser på tjänsterna. Det första beskedet vi fick var att nätet först måste vara driftsatt. Styrelsen arbetar vidare på att försöka få kommunikationsoperatören att om möjligt tidigarelägga både driftsättningen, och publiceringen av föreningen på bredbandswebben.

Så snart vi får ytterligare besked angående driftsättningen och/eller publicering på bredbandswebben kommer vi att informera om detta här på hemsidan.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Driftsättning av fibernätet