Minimässa – Tekniken i hemmet

Styrelsen får en hel del frågor och funderingar från medlemmarna i föreningen kring det här med tekniken i hemmet efter att själva fibernätet är i drift. Det är blandade frågor; råd om hur man skall sätta upp sitt hemnätverk, dra nätverkskablar eller använda trådlös teknik, överföra data via elnätet, switchar för TV, telefondosor m.m. Vi tror det finns många fler medlemmar än de som kontaktat styrelsen som också har liknande frågor, och därför kommer vi att anordna en "minimässa" kring just det här med tekniken i hemmet. Minimässan kommer att fungera som ett "öppet hus" dit föreningens medlemmar kan komma och ställa frågor samt diskutera installationen av nätverk och tekniska lösningar. Till mässan kommer representanter från Elektronikhuset i Mariestad, som har bred kompetens kring installation av nätverk, switchar, routrar och annat. Mässan kommer att hållas den 24/1 -13, mellan 16.00 - 20.00. De medlemmar som har för avsikt att komma på mässan och diskutera tekniken i hemmet behöver anmäla sig. Detta med anledning av att vi måste veta i förväg hur många som kommer. Sista anmälningsdag är den 20/1. Vi planerar att hålla till i Färeds bygdegård om det inte blir för många deltagare. Visar det sig att intresset är väldigt stort kommer en annan lokal att användas, och det meddelar vi så klart här på hemsidan.
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Minimässa – Tekniken i hemmet

Tidplanen ligger ännu så länge fast

Allt arbete fortskrider planenligt och tidplanen där inkoppling och driftsättning omkring månadsskiftet januari / februari verkar hålla ännu så länge. Den senaste veckan har de sista kundfiberkablarna blåsts in och svetsats i resp. fastighet. Det gäller då de 4 kablar som inte kunde blåsas in p.g.a. skador på slangarna. Efter att skadorna åtgärdats så gick det alltså bra att blåsa i kablarna. En del arbete kvarstår med teknikboden innan allt är helt klart, men el, larm och övervakning, monteringsrack för den aktiva utrustningen är på plats. Det är alltså endast mindre arbeten som kvarstår där. Monteringen av den mediaomvandlare som behövs till varje anslutning kommer att göras i närmare anslutning till driftsättningen av nätet. Detta beror på att den tekniska utrustningen som skall sitta i teknikboden först behöver vara på plats. Datum för denna installation i hemmet kommer att lämnas längre fram, när vi vet mer om exakt driftsättningsdatum.
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Tidplanen ligger ännu så länge fast

Driftsättning av fibernätet

Under en ganska lång tid har styrelsen ”jagat” kommunikationsoperatören Telia Operator Business om ett besked på inkoppling och driftsättning av fibernätet. Vi har nu fått ett preliminärt datum för detta från dem och tyvärr har de lite längre leveranstid än vad som i upphandlingen tycktes klart och tydligt, vilket till deras försvarar till viss del beror på att deras underleverantörer i sin tur nu har ganska lång leveranstid av både utrustning och inkoppling. Driftsättning av nätet är beräknad till om ca 8-10 veckor från nu. Det innebär alltså omkring månadsskiftet januari/februari 2013. Tyvärr har vi ännu inte fått ett klart besked om när föreningen finns valbar på bredbandswebben, där vi skall kunna se utbud av, och priser på tjänsterna. Det första beskedet vi fick var att nätet först måste vara driftsatt. Styrelsen arbetar vidare på att försöka få kommunikationsoperatören att om möjligt tidigarelägga både driftsättningen, och publiceringen av föreningen på bredbandswebben. Så snart vi får ytterligare besked angående driftsättningen och/eller publicering på bredbandswebben kommer vi att informera om detta här på hemsidan.
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Driftsättning av fibernätet

Det arbetas med mycket på flera fronter

Igår och idag har gräventreprenören varit på plats och grävt upp och åtgärdat ett par av de accessslangar som blivit klämda vid förlägningen och därmed hindrat iblåsning av fiberkabel till 4 st fastigheter. Dessa kablar kommer att blåsas i inom de närmaste dagarna, och sedan skall de fiberkablarna svetsas inne i fastigheterna och i kopplingsskåpen. Entreprenören (JG Optotec) som utför fibersvetsningen håller nu också på med den första kontrollmätningen av alla fiberkablar och dess skarvar, och har kommit ungefär halvvägs med det arbetet. Denna första mätning gör de helt och hållet från teknikboden. Det måste göras ytterligare en mätning av fiberkablarna och det är då en mätning som måste göras från teknikboden till varje anslutningspunkt i var och en av fastigheterna. Eftersom det innebär att teknikerna måste få tillträde till fastigheterna kommer det arbetet att utföras på ungefär samma sätt som vid inblåsningen av fiberkabeln och svetsning av den kontaktbox som samtidigt monterades, d.v.s. ni som fastighetsägare kommer att bli meddelade någon dag innan tekniker måste få komma in och utföra arbetet. Vi har lyckats få till så att teknikerna som utför mätningen i fastigheten även samtidigt har med sig och monterar den första aktiva utrustningen som behövs i fastigheterna. Det gör att tekniker inte bör behöva ytterligare tillträde till fastigheten efter detta besök. Den utrustning som de skall ha med sig och montera är en s.k. mediakonverterare, som gör om de optiska signalerna i fiberkabeln till elektriska signaler. Den har uttag där sedan bredbandsutrustning, telefoniutrustning och TV-utrustning skall anslutas. Mediakonverteraren ser ut ungefär så här, och monteras i anslutning till det fiberuttag som monterades vid svetsningstillfället: Utöver detta så fortsätter arbetet i teknikboden med montage av UPS, kylanläggning, fiberpatchpaneler, larm med mera. Styrelsen arbetar också med att uppdatera/komplettera markupplåtelseavtal med nya kartor, en del resterande återställningsarbeten efter grävningen, rapportering till länsstyrelse samt PTS och andra myndigheter och en hel massa annat administrativt arbete.
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Det arbetas med mycket på flera fronter

Fortfarande en hel del arbete som återstår

Även om allt grävningsarbete nu är utfört och alla slangar ligger tryggt nere i marken, så är det en hel del arbete som kvarstår innan nätet är klart att driftsättas. Det kvarstår ännu en hel del svetsning av fiber förutom den svetsning som gjorts i fastigheterna, alla fiberkablar måste svetsas i kopplingsskåpen så de skarvas till en enda lång kabel från teknikboden till var och en av fastigheterna. När all svetsning är klar så måste alla fiberkablar kontrollmätas, så hela kabeln från fastigheten till teknikboden uppfyller kraven som finns för att allt skall fungera som det ska. Denna mätning kan komma att innebära att en tekniker måste beredas tillträde till fastigheten. Hela nätet skall dokumenteras och märkas, och nätet skall även mätas in på karta med hjälp av GPS-koordinater så det inte finns några oklarheter om var i marken slangar och kablar är nedgrävda. I teknikboden är det också en hel del arbeten som skall slutföras. Det skall installeras kylanläggning, reservkraftsel och driftlarm för dessa. De olika delarna skall konfigureras och testköras. I teknikboden skall även kommunikationsoperatören sedan installera "ena änden" av nätets aktiva utrustning, det är fiberswitchar, routrar och annat som behövs för att kunna överföra information i fiberkablarna. Kommunikationsoperatören skall även installera den "andra änden" av nätets aktiva utrustning, d.v.s. den konverteringsmodul som behövs i varje fastighet för att göra om ljuset i fiberkabeln till elektriska signaler i uttag som var och en sedan kan ansluta till sin telefon/dator/TV. När den aktiva utrustningen är på plats, skall ytterligare tester göras i en provdrift innan nätet kan "öppnas" för normal användning av de tjänster som kommer att finnas för Telefoni/TV/Internet. För att sammanfatta, så är mycket av arbetet med fibernätet är klart men det återstår en hel del arbete innan hela nätet är klart och vi kan börja använda det.
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Fortfarande en hel del arbete som återstår

Intensivt arbete med blåsning och svetsning i Ingarud och Slöbäsen

Just nu pågår intensivt arbete med att blåsa och svetsa fiber både i Ingarudsområdet och i Slöbäsenområdet. Arbetet löper riktigt bra, och en stor del beror på att styrelsen får mycket god hjälp av Kent Qvist i Slöbäsenområdet och av Klas Josefsson i Ingarudsområdet med att koordinera arbetet och se till att teknikerna som blåser och svetsar får tillträde till rätt fastigheter vid rätt tillfälle. Efter att den här veckan har passerat, och några dagar in på nästa vecka, bör områdena kring Ingarud och Slöbäsen vara klara och då flyttas blåsnings- och svetsningsarbetena till Hassle för att färdigställa där.
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Intensivt arbete med blåsning och svetsning i Ingarud och Slöbäsen

Nu är alla slangar i marken

Idag på förmiddagen grävdes de sistra metrarna slang ned i marken, så nu är all grävning och plöjning av slangar klar! Så här såg det ut:
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Nu är alla slangar i marken

Snart helt klart med grävningen

Nu är det inte många dagar kvar innan all grävning är klar. Det är endast ett par kortare sträckor kvar att gräva i Hassle upp mot Smedsgården, och detta räknar vi med kommer att bli klart under den här veckan. Under den här veckan kommer även all fibersvetsning att slutföras i norra delen av nätet, d.v.s. från teknikboden vid Kullen upp mot Valkeberg, samt avstickaren från Färed mot Skogängen. Därefter kommer arbetet med att blåsa fiberkablar och svetsa fiberkablar att fortsätta för att färdigställa södra delen av nätet, d.v.s. från teknikboden mot Slöbäsen och Ingarud samt från teknikboden mot Hassle/Smedsgården. Tyvärr har vi ännu inte fått besked från kommunikationsoperatören, Telia Operator Business, om inkopplingsdatum och driftsättning av nätet, och det innebär dessvärre även att vi ännu inte kan se föreningen på bredbandswebben.se och se tjänsteutbudet. Vi fortsätter att "jaga" kommunikationsoperatören och återkommer självklart så snart vi får besked från dem.
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Snart helt klart med grävningen

Det grävs och blåses fiberkablar för fullt

Grävningen av stamslang i Slöbäsenområdet har nu bundit samman stamnätet ända från Ingarudsområdet, via Slöbäsen, upp till norra delen kring Valkeberg. Det kvarstår vissa kortare sträckor av stamslang att förlägga i Slöbäsenområdet och även sträckan från telestationen i Hassle mot Smedsgården. Gräventreprenören fokuserar just nu på att färdigställa det kvarvarande efterarbetet i Slöbäsen och Ingarud, det handlar då om att sätta de spridningsskåp och färdigställa vid de vägundergångar som kvarstår. Detta för att de sedan skall kunna påbörja inblåsningen av de stora stamfiberkablarna, från tekniknoden vid Kullen hela vägen bort mot Ingarudsområdet. När de efterarbetena är klara, kommer de sista kvarvarande slangarna att grävas ned. Tyvärr har vår kommunikationsoperatör, Telia Operator Business, meddelat att vår förening troligen inte kommer att bli synlig på bredbandswebben.se innan nätet är driftsatt. Det gör att det dessvärre kommer att dröja ytterligare en tid innan det tillgängliga utbudet av tjänster och tjänsteoperatörer blir synligt på bredbandswebben. Vi i styrelsen arbetar hårt för att få ett exakt datum från kommunikationsoperatören när driftsättning av nätet kommer att ske. Eftersom föreningens färdigställande av nätet (grävning, blåsning, svetsning etc.) i stort följer vår tidsplan, förutsätter vi att kommunikationsoperatören driftsätter nätet i enlighet med tidplanen i vårt tecknade avtal med dem. Självklart återkommer vi med mer information om detta så snart vi får besked. Vi vill åter igen uppmana er som får, eller har fått, slang framgrävda till era tomter att gräva in slangen till huset så fort som möjligt, så de tekniker som skall blåsa i fiberkablarna kan göra inblåsningen så snart det är möjligt.
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Det grävs och blåses fiberkablar för fullt

Slang framme till telestationen i Hassle

Grävningen fortskrider, och i förra veckan grävdes slang fram till telestationen i Hassle, där vi skall ansluta nätet till kommunikationsoperatören Telia Operator. Grävningen till Skogängen är slutförd, det är nog en av de stenigaste sträckor vi grävt, men allt har gått bra även om det tog lite längre tid än planerat. Det är också en av de sista sträckorna vi samförlagt tillsammans med MTEAB. Grävningen har nu flyttats till Slöbäsenområdet för att gräva klart det området. Samtidigt pågår efterarbeten i andra delar av bl.a. Ingarudsområdet och Slöbäsenområdet, då handlar det om att göra klart vid vissa vägundergångar och skåpssättningar. I Hassle kommer grävning sedan att göras från telestationen upp mot Smedsgården. Vi har ännu inte fått vårt nät publicerat på bredbandswebben.se, vilket gör att det ännu inte går att se det exakta utbudet av tjänsteleverantörer. Styrelsen "jagar på" kommunikationsoperatören allt vad vi kan för att få detta löst så snart som möjligt. Det gör också att det ännu inte är bråttom med att säga upp ev. befintliga tjänster som ni som medlemmar har nu. Dessutom har de allra flesta nya tjänsteleverantörer vi får tillgång till, olika former av erbjudanden där de första månaderna kan fås utan kostnad. Ni som får slang framgrävda till era tomter nu, och har fått det de senaste dagarna, vill vi uppmana att gräva in slangen i huset så fort som möjligt, eftersom de tekniker som skall blåsa i fiberkablarna står och "knackar på dörren" och vill kunna göra inblåsningen så snart det är möjligt. De i sin tur är jagade av de tekniker som skall svetsa fiberkablarna, som också är på gång till oss den närmaste tiden. Det är alltså fortfarande väldigt många saker som händer samtidigt, men det mesta är under total kontroll!
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Slang framme till telestationen i Hassle