Ny information avseende teknisk utrustning, router och digitalboxar (Uppdaterad 2018-07-05)

Denna information finns också bifogad med fakturan som som nyligen skickats ut.

För de som har gruppavtal gäller följande:

Ny utrustning hämtas ut torsdag 5 juli kl 16.30-20.30 eller lördag 7 juli kl 10.00-12.00
hos

Anderssons Svets- o Mekaniska Verkstad
Ingarud Fagerhult

Styrelsen

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ny information avseende teknisk utrustning, router och digitalboxar (Uppdaterad 2018-07-05)

Information inför det nya avtalet med Telia för TV, bredband och telefoni

 • Det nya avtalet träder ikraft den 11 juli 2018.
 • Var och en ringer Telia kundtjänst, telefon 90 200, inför den 11 juli för att aktivera det nya avtalet.
 • Norra Vadsbo Fiber kommer att fakturera halvårsvis, två gånger per år.
 • I de fall teknisk utrustning behöver bytas, skickas denna ut i förväg av Telia.
 • I de fall det finns flera avtal på fastigheten, faktureras fastighetsägaren för samtliga avtal.

Styrelsen önskar Trevlig sommar!

 

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Information inför det nya avtalet med Telia för TV, bredband och telefoni

Datum för driftsättning – 2018-07-11

Vi har nu fått tillbaka ett påskrivet avtal från Telia.

Datum för driftsättning är 2018-07-11.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Datum för driftsättning – 2018-07-11

Nya gruppanslutningsavtalet – väntar på startdatum

Vi väntar fortfarande på ett driftsättningsdatum för det nya avtalet. Vi återkommer med information på hemsidan så snart vi har fått ett besked.

Under tiden rekommenderar vi alla att kontrollera sina villkor för uppsägningstider etc.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Nya gruppanslutningsavtalet – väntar på startdatum

Gruppanslutningsavtalet – nuläge

Styrelsen har fått jobba länge med att få in alla avtal. Nu väntar vi på ett färdigt kontrakt i retur från Telia för underskrift. Vi kan publicera leveranstider för gruppanslutningsavtalet först när kontraktet är undertecknat och Telia meddelat när de gör installationen. Det kan ta månader. Styrelsen föreslår att respektive medlem är uppmärksam på egen avtalstid för att gå in i det nya gruppanslutningsavtalet vid givet datum.

Observera att var och en måste aktivera sitt eget gruppanslutningsavtal på Telias kundtjänst den dag det är färdigt.

Ett förtydligande för att undvika missförstånd: I förekommande fall är det enligt kontraktet hyresvärdarna som fakturerar sina hyresgäster.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Gruppanslutningsavtalet – nuläge

Årsstämma 2018

Årsstämman 2018 planeras att hållas 22 mars kl 19.00 i Färeds bygdegård.

Om du som medlem i fiberföreningen har någon fråga som ska tas upp till beslut på årsstämman, så sänd in denna fråga via nedanstående formulär senast 8 mars. Frågan ska sedan beredas av styrelsen inför årsstämman och tas upp på dagordningen.

Observera att det endast är beslutsfrågor, frågor där föreningen behöver ta ett beslut, som behöver anmälas i förväg. Det kan t.ex. vara frågor som kan komma att kräva att de röstberättigade medlemmarna på stämman röstar angående frågan om det inte går att ta ett enhälligt beslut.

Allmänna frågor av informationskaraktär eller liknande behöver inte anmälas i förväg.

Beslutsfrågor anmäls elektroniskt via formulär på den här sidan.

Styrelsen kommer på stämman att rådfråga medlemmarna om hur vi ska hantera kostnadsnivån för efteranslutningar i framtiden. Vi tar gärna emot synpunkter för att fatta affärsmässiga beslut i styrelsen.

Dagordning för mötet är i enlighet med den i stadgarna anslagna för ordinarie föreningsstämma.

Dagordning:

§1 Val av ordförande samt protokollförare vid stämman

§2 Godkännande av röstlängden

§3 Val av två justeringspersoner

§4 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

§5 Fastställande av dagordningen

§6 Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen

§7 Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst

§8 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

§9 Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer

§10 Budget

§11 Medlemsavgift och andra avgifter

§12 Beslut om antalet styrelseledamöter

§13 Val av ordförande för ett (1) år

§14 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

§15 Val av revisorer och revisorssuppleant

§16 Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande samt en suppleant

§17 Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmält till styrelsen senast två veckor före årsmötet

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Årsstämma 2018

Påminnelse om att välja avtal

Styrelsen vill påminna alla medlemmar om att skicka in sitt val av gruppanslutning eller alternativt öppen fiber. Den utskickade valblanketten ska vara styrelsen tillhanda senast 2017-11-30.

Vi vill också påminna er som väljer gruppanslutning att kolla upp era uppsägnings-/bindningstider. Vi kan ännu inte ange exakt tidpunkt för när gruppanslutningen startar, men vi räknar med att det blir någon gång i början av april 2018. Datum kommer att publiceras på hemsidan när avtalet är skrivet.

Styrelsen

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Påminnelse om att välja avtal

Inbjudan till informationsmöte

2017-10-30

Till medlemmarna i Norra Vadsbo Fiber Ekonomisk förening och Bengtstorp Fiber ekonomisk förening

Inbjudan till informationsmöte
måndagen den 13 november kl. 19:00

i Kyrkans hus i Hassle.

(fd prästbostaden vid Hassle kyrka, parkering finns bakom kyrkan)

Informationsbrev från Norra Vadsbo Fiber ekonomisk förening angående förnyat avtal med kommunikationsoperatör 

Vår fiberförening Norra Vadsbo Fiber, som vi tillsammans äger i form av ekonomiskförening, har nu i februari varit driftsatt sedan 2013. Styrelsen tecknade då ett femårsavtal med Telia som kommunikationsoperatör (”KO”) som står för huvudmatningen till fibernätet. Detta avtal går alltså ut i februari 2018. Fram till nu har det varit ett avtal med ”öppen fiber”, vilket innebär att det är fritt för var och en att välja den tjänsteleverantör och de tjänster man själv önskar. Styrelsen har nu sagt upp avtalet med Telia som KO för omförhandling av avtal för fem nya år från och med februari 2018.

Därefter har vi gjort en upphandling och tagit in offerter från flera kommunikationsoperatörer. Det alternativ som enligt styrelsen är mest fördelaktigt har valts ut och erbjuds härmed medlemmarna i Norra Vadsbo Fiber ekonomisk förening och Bengtstorp Fiber Ekonomisk förening. Det innebär att du som medlem i någon av dessa föreningar måste göra ett val.

Det du som medlem har att ta ställning till är antingen:

 1. A) ett gruppanslutningsavtal med Telia för bredband, tv och telefon, till ett mycket lågt pris bundet i fem år eller
 2. B) fortsätta som idag med valfria tjänster till valfri tjänsteleverantör till priser motsvarande de som är idag.

Gruppanslutningsavtalet passar er som vill ha ett fördelaktigt pris (260 kr) på en heltäckande tjänst (bredband, TV och telefoni) och inte planerar att byta leverantör på fem år. För att föreningen ska kunna välja detta alternativ – gruppanslutningsavtal – krävs att minst 60% av medlemmarna tecknar sig för det i fem år.

Fortsatt Öppen fiber passar er som vill välja tjänsteleverantör själv. Välja vilka tjänster man vill ha och med vilken bindningstid. Du betalar enligt prislista på https://www.bredbandswebben.se/start. Det kan även passa dig som har en sommarbostad och använder de digitala tjänsterna del av året.

Alternativ A: Gruppanslutningsavtal med Telia

 • • Pris 260 kr per månad
 • • Bindningstid i 60 månader
 • • Bredband 100/100 Mbit/sek
 • • Tv-paket Telia Lagom (med möjlighet att utöka kollektiva TV-paket)
 • • Telia bredbandstelefoni (prisavtal ”mini”)
 • • Medlemmen bekräftar/öppnar själv tjänsten på www.telia.se
 • • Avtalet är bundet till fastigheten
 • • Fastighetsägaren tecknar avtal även för sina hyresgäster
 • • Man betalar till föreningen. Fakturering görs 2 gång per år
 • • Man kan ha upp till fem digitalboxar utan extra kortavgift
 • • Avtalet är bindande i 60 månader och att gå ur eller gå in i
 • gruppanslutningsavtalet kostar 5 750 kr (4.600+moms)
 • • Föreningen behöver inte byta utrustning i teknikboden för detta nya avtal

Alternativ B: Abonnemang Öppen Fiber, ej gruppanslutning.

 • • Du som medlem i föreningen beställer själv tjänsteleverantör direkt på nätet via https://www.bredbandswebben.se/start .
 • • På samma sätt som tidigare är det är valfritt att välja de digitala tjänster
 • du själv önskar hos vald tjänsteleverantör.
 • • Det finns ingen bindningstid på fem år i detta fall förutom den som vald
 • leverantör kan ha.
 • • Du debiteras direkt av tjänsteleverantören.
 • • Pris och andra villkor ser du på https://www.bredbandswebben.se/start .

Frågor ställs till respektive styrelse eller tas med till mötet den 13/11.

För utförligare beskrivning se bilagor från Telia.

 • • ”Telia mervärdestjänster med kollektiv 3play”
 • • ”Prissättning Kollektiva Bredbandstjänster via fiber från Telia”

Medlemsavgift och serviceavgift för respektive förening tillkommer i båda alternativen. Dessa avgifter beslutas av årsstämman.

Under menyn Infobanken finner du ytterligare information och avtal mellan   föreningen och fastighetsägaren där du väljer mellan
alternativ A eller alternativ B.

Samtliga medlemmar i föreningarna måste göra ett val och meddela Norra Vadsbo Fiber innan 30 nov 2017.

Inbjudan till informationsmöte om den nya avtalsmöjligheten

måndagen den 13 november kl 19.00 i Kyrkans hus i Hassle.

Föreningen bjuder på kaffe och förtäring.

Välkomna önskar Styrelsen

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Inbjudan till informationsmöte

Fiber till vindkraftsparken

Vi levererar fiber till Lyrestad Vind. Avtalet är nu klart och gäller från maj månad 2017.

Vindkraftsparken  ligger öster om E20, söder om Lyrestad, och består av 22 verk som var och ett levererar 2,3 MW och har en totalhöjd om 190,5 m.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Fiber till vindkraftsparken

Årsstämma 30:e mars 2017

Årsstämman 2017 planeras att hållas 30 mars kl 19.00 i Färeds bygdegård.

Om du som medlem i fiberföreningen har någon fråga som ska tas upp till beslut på årsstämman, så sänd in denna fråga via nedanstående formulär senast 1 mars. Frågan ska sedan beredas av styrelsen inför årsstämman och tas upp på dagordningen.

Observera att det endast är beslutsfrågor, frågor där föreningen behöver ta ett beslut, som behöver anmälas i förväg. Det kan t.ex. vara frågor som kan komma att kräva att de röstberättigade medlemmarna på stämman röstar angående frågan om det inte går att ta ett enhälligt beslut.

Allmänna frågor av informationskaraktär eller liknande behöver inte anmälas i förväg.

Dagordning för mötet är i enlighet med den i stadgarna anslagna för ordinarie föreningsstämma.

Beslutsfrågor anmäls elektroniskt via formulär på den här sidan.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Årsstämma 30:e mars 2017