Stadgar

Stadgar för Norra Vadsbo Fiber Ekonomisk förening Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2010-06-14. § 1 Föreningens namn Föreningens namn är Norra Vadsbo Fiber ekonomisk förening   § 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativ kommunikation via fiberopisk kabel för bl. a. TV, data-, telekommunikation, och tjänster för deras nyttjande av anslutningen samt genom annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. Arrendatorer skall jämställas med fastighetsägare i dessa stadgar. § 3 Säte Föreningen har sitt säte i Mariestads kommun. § 4 Medlemskap Till medlem kan antas en sökande som äger fastighet inom föreningens verksamhetsområde, som i huvudsak utgörs av området som begränsas av väg 202, E20 och väg 970 och de närmaste yttre omgivningarna, och som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Om en fastighet har flera delägare kan endast en av delägarna vara formell medlem. Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär. Ansökan om inträde prövas av styrelsen. § 5 Medlems åliggande Varje medlem är skyldig att betala de stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatserna och avgifterna samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut. § 6 Insats Varje medlem ska delta i föreningen med en insats om 500 kr per inom verksamhetsområdet ägd och ansluten fastighet. Med ansluten fastighet menas fastighet som planeras att bli eller är ansluten eller förberedd för anslutning till föreningens nätverk. Insatsen skall betalas kontant inom två veckor efter beviljat medlemskap.  Insatsen återbetalas inte, vilket innebär att medlem är hänvisad till att sälja andelen i föreningen till ny ägare av fastigheten för att få del av andelens värde.  § 7 Årlig medlemsavgift Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman, dock högst 500 kr. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.  § 8 Anslutningsavgift När en fastighet ansluts till föreningens fiberoptiska kabel skall fastighetsägaren/medlemmen betala en anslutningsavgift. Denna skall beräknas med utgångspunkt från den faktiska kostnaden för att ansluta fastigheten i fråga till föreningens kabel.  Avgiften betalas enligt anfordran. § 9 Serviceavgift För nyttjande av föreningens tjänster skall avgift utgå. Avgiften för de olika tjänster föreningen tillhandahåller fastställs av styrelsen och regleras i avtal som upprättas mellan den som utnyttjar tjänsten och föreningen. För kostnader som uppkommer och som styrelsen anser vara föreningens kostnad sker utdebitering fördelad lika per andel. § 10 Uteslutning En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Uteslutning meddelas skriftligen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen. § 11 Avgång Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en avgång ur föreningen vid räkenskapsårets slut.  Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas till styrelsen och skall ske skriftligen minst 3 månader före räkenskapsårets slut. § 12 Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med lägst en och högst fem suppleanter.  Ordförande väljs av föreningsstämman på ett (1) år, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på två år, växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år. Förutom ordförande konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsesuppleanter har rätt att närvara vid styrelsemöte. § 13 Firmateckning Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser.  § 14 Revisorer På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas lägst en och högst två revisorer och högst en revisorsuppleant fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. § 15 Räkenskapsår Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår. § 16 Årsredovisning Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma. Årsredovisningshandlingarna utgörs av: Resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse. § 17 Ordinarie föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma skall hållas före mars månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
 1. Val av ordförande samt protokollförare vid stämman.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av två justeringspersoner.
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 10. Budget.
 11. Medlemsavgift och andra avgifter.
 12. Beslut om antalet styrelseledamöter.
 13. Val av ordförande för ett (1) år.
 14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant.
 16. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande samt en suppleant.
 17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.
§ 18 Rösträtt Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per inbetald insats enligt § 6 efter det att årsavgiften erlagts enligt § 7. § 19 Kallelse och andra meddelanden Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via e-post eller brev. Kallelse ska ske tidigast fyra veckor före föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast en vecka före extra föreningsstämma. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev eller e-post. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post. I den mån enskild medlem inte kan nås via e-post kan ordinarie postgång användas. Det åligger medlemmen att anmäla och kontrollera att e-postadress respektive postadress är korrekt. § 20 Vinstfördelning Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas. § 21 Upplösning Vid föreningens eventuella upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser enligt § 6. § 22 Stadgeändring Stadgeändring sker enligt 7 kap. 14 och 15 §§ lagen om ekonomiska föreningar. §23 Extra föreningsstämma Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. Extra föreningsstämma kan utlysas, förutom av styrelsen, då det av behandling för uppgivet ärende skriftligen påfordras av revisor eller minst 10 % av föreningens medlemmar. § 24 Övrigt I övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar, SFS 1987:667