Vid problem orsakade av åska eller liknande

Under sommaren har tyvärr en hel del av föreningens medlemmar fått utrustning förstörd p.g.a. åsknedslag.

Fiberkabeln kan inte leda blixtens ström och förstöra utrustningen, men utrustningen är ju även ansluten till elnätet, och den vägen kan åskan ställa till problem vilket ett antal medlemmar tyvärr fått erfara.

Om någon drabbas av detta, eller något annat problem med den tekniska utrustningen, så är rätt väg att felanmäla detta att kontakta sin tjänsteleverantör.

De har teknisk möjlighet att kontrollera var problemet ligger, och om det visar sig att det är i utrustingen så kommer de i sin tur att kontakta kommunikationsoperatören som sedan kommer ut och åtgärdar felet.

Alla felanmälningar måste ske till respektive tjänsteoperatör, för att de sedan skall kunna vidarebefordra felanmälan till kommunikationsoperatören om så är nödvändigt.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Vid problem orsakade av åska eller liknande

Flitens lampa lyser alltjämt

Det har dessvärre varit ganska tyst här på hemsidan sedan i våras, men vi i föreningens styrelse arbetar oförtrutet vidare med projektet.

Under sommaren har styrelsen lagt mycket tid på att uppdatera alla markupplåtelseavtal med korrekta kartor och fått dessa kartor och avtal singerade av de markägare som upplåtit sin mark till föreningens fibernätverk.

Det arbetet har vi gjort för att alla handlingar skall vara korrekta, så att allt finns dokumenterat i fall att det skulle uppstå någon form av oklarhet eller liknande med föreningens nätverk.

Styrelsen arbetar just nu intensivt med den omfattande slutredovisning av projektet till länsstyrelsen, så att vi kan göra det efterlängtade projektavslutet som sedan, efter att länsstyrelsen fattat de sista besluten i bidragsfrågorna, kommer leda till att vi kan göra det ”projekt-bokslut” som många a medlemmarna väntar på. När detta är gjort kan vi till sist se vad den totala slutsumman för hela projektet landat på, och därefter räkna ut vad den slutgiltiga anslutningsavgiften för var och en blir.

Eftersom slutredovisningen har visat sig vara ett mycket omfattande arbete, kommer det dröja ytterligare innan vi kan göra det sista bokslutet i projektet.

Under försommaren, och nu efter semestern har den entreprenör som arbetat med att mäta in nätverket till sist mätt in nästan alla access-fiber på fastigheterna.

Tyvärr har entreprenören fått lägga mycket tid på att för hand leta efter och frilägga sökbandet på en hel del tomter så det kunnat utföra sina mätningar. Vi i styrelsen har flera gånger informerat om vikten av att frilägga sökbandet för att mätningarna skall kunna genomföras enkelt och smidigt, men trots det är det många timmar som fått läggas ned på att leta efter sökband.

Arbetet med att frilägga sökbandet har kostat föreningen ca 850:- / timme (2 pers á 425:-) och det är ganska många timmar som entreprenören fått lägga på att leta efter sökband som inte frilagts enligt instruktionerna.

Vi vädjar därför till de fastighetsägare där mätningarna ännu inte kunnat genomföras att frilägga sina sökband!

Det är fortsatt stor aktivitet i fiberföreningar runt omkring vårt område.

Vår närmaste föreningsgranne, Bengtstorp fiber, har i princip hela sitt nät klart. De väntar just nu på att få sin upphandling av kommunikationsoperatör godkänd av VGR, så att de kan driftsätta sitt nät.

Områdena kring Gullberget, Fåleberg, Sundsmarken, Sundsören och dess närområden har tillsammans bildat ”Torsövägens fiber”, och de arbetar just nu för fullt med medlemsvärvning och uppstart av sitt/sina projekt.
Förhoppningsvis kan de snart få del av de nya bidragspengar som kommer att anslås för IT-kommunikation via fiber på landsbygden.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Flitens lampa lyser alltjämt

Påminnelse om årsstämma 27/3 kl 19.00

Vi påminner om föreningens årsstämma som är den 27/3 kl 19.00 i Färeds bygdegård.

Dagordning för stämman är i enlighet med den i  stadgarna anslagna för ordinarie föreningsstämma:

 1. Val av ordförande samt protokollförare vid stämman.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av två justeringspersoner.
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 10. Budget.
 11. Medlemsavgift och andra avgifter.
 12. Beslut om antalet styrelseledamöter.
 13. Val av ordförande för ett (1) år.
 14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant.
 16. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande samt en suppleant.
 17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.

Vi bjuder på kaffe/te och bulle/kaka.

Välkomna!

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Påminnelse om årsstämma 27/3 kl 19.00

Inmätningen snart klar

Snart är det praktiska arbetet med inmätningen av fibernätet slutfört av entreprenören.

I måndags, 17/3, hade de ett 20-tal access-fiber kvar att mäta in i områdena kring Fogdegården, Tångeberg och Sörängen.

När allt ”fältarbete” är slutfört skall de sammanställa alla mätdata till en digital karta över fibernätet som lämnas till föreningen.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Inmätningen snart klar

Inmätning av access-fiber i nordöstra delen

GPS-inmätningen av fibernätet pågår, och det som nu kvarstår är inmätningen av access-fiber (de kablar som går in till varje fastighet) i den nordöstra delen av nätet.
(Från Färed kyrka via Uggletorp upp till till Valkeberg)

För att kunna mäta in kablarna så spänningssätts metalltråden i det gröna märkbandet som lades ned i marken ihop med slangarna. Vid varje fastighet finns den ena änden av detta märkband. För att inmätningen skall gå så fort som möjligt och därmed bli så billig som möjligt för föreningen, vill styrelsen uppmana alla anslutna fastighetsägare att frilägga änden av det gröna märkbandet så det syns tydligt och är lätt att hitta för entreprenören som utför inmätningen.

Enligt rekommendationerna för grävning på den egna tomten skall märkbandet vara fäst en liten bit upp på husets sockel, men det kan ju vara så att det växt upp gräs/blommor/buskar framför och då måste bandet friläggas, så entreprenören slipper leta.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Inmätning av access-fiber i nordöstra delen

Årsstämma 27:e Mars

Årsstämman planeras att hållas den 27:e mars kl 19.00 i Färeds bygdegård.

Om du som medlem i fiberföreningen har någon fråga som ska tas upp till beslut på årsstämman, så sänd in denna fråga via nedanstående formulär senast den 14:e mars. Frågan ska sedan beredas av styrelsen inför årsstämman och tas upp på dagordningen.

Observera att det endast är beslutsfrågor, frågor där föreningen behöver ta ett beslut, som behöver anmälas i förväg. Det kan t.ex. vara frågor som kan komma att kräva att de röstberättigade medlemmarna på stämman röstar angående frågan om det inte går att ta ett enhälligt beslut.

Allmänna frågor av informationskaraktär eller liknande behöver inte anmälas i förväg.

Dagordning för mötet är i enlighet med den i stadgarna anslagna för ordinarie föreningsstämma.

Beslutsfrågor anmäls elektroniskt via formulär på den här sidan.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Årsstämma 27:e Mars

Erbjudande från Telia till fiberanslutna fastigheter i Mariestad

I dagarna har Telia gått ut med ett erbjudande till fiberanslutna fastigheter i Mariestad, där de erbjuder 43 TV-kanaler  på köpet under 6 månader om bredband nytecknas eller uppgraderas till 100 Mbit/s.

Erbjudandet gäller fram till den 2/3 2014, så om du ännu inte tecknat bredbandsabonnemang eller går i tankar på att uppgradera, så kan det kanske vara intressant att undersöka detta närmare.

Läs mer på Telia’s hemsida: www.telia.se/mariestad

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Erbjudande från Telia till fiberanslutna fastigheter i Mariestad

Inmätningen fortskrider

GPS-inmätningen av fibernätet fortskrider, och fram till dags datum har ca 3 mil av nätet mätts in.

Ännu återstår en hel del sträckor att mäta, och det är främst fastighetsanslutningarna som kvarstår. Den största delen av stamnätet är inmätt.

De förberedande arbetena med slutredovisningen av projektet till Länsstyrelsen pågår också för fullt. Innan allt kostnadsdrivande arbete i projektet är avslutat (där inmätningen är en del) kan inte projektet slutredovisas helt. Det arbete som pågår just nu är kompletteringar av en massa olika uppgifter som Länsstyrelsen krävt in kring både stort och smått.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Inmätningen fortskrider

Inmätning pågår!

I förra veckan påbörjades GPS-inmätningen av fibernätet av den underentreprenör som vår huvudentreprenör anlitat.

Förhoppningsvis kan entreprenören färdigställa inmätningen av hela nätet inom ytterligare ett par veckor.

Ungefär samtidigt som inmätningen av vårt nät påbörjades, så började även vår ”fibergranne”, Bengtstorp fiber, grävningen av sitt nät. De har ungefär 1,2 mil som skall grävas innan de har grävt klart.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Inmätning pågår!

Det har dragit ut på tiden

Styrelsen i Norra Vadsbo Fiber arbetar oförtrutet vidare med slutförandet av projektet, men som många i föreningen redan märkt, så har det dragit ut på tiden.

Det är främst två saker som gör att projektet drar ut på tiden.

 1. GPS-inmätningen av fiberkablarna.
  Det företag som skall göra detta åt oss, har varit överhopade med arbete och helt enkelt inte hunnit med att mäta in vårt nät inom utlovade tidsramar.
  Som det ser ut nu i skrivande stund, så kommer inmätningen att göras under vintern 2013/2014.
 2. Genomförandet av ledningsförrättning hos Lantmäteriet.
  Lantmäteriets process för att genomföra en ledningsförrättning har visat sig vara mycket lång och för oss i föreningen ganska svårhanterad.
  Här har det nu ljusnat en hel del då det dels tagits fram ett förenklat förfarande hos Lantmäteriet, och det dels finns möjlighet att istället för ledningsförrättning, göra s.k. fastighetsinskrivning (servitut).

I och med att vi inte kan slutredovisa projektet till länsstyrelsen, och därmed få de slutgiltiga glesbygdsbidragen utbetalda, innan alla arbeten är klara finns det tyvärr risk att projektet inte blir avslutat innan nästa årsstämma. Det innebär i så fall att årsstämman inte kan ta beslut om återbetalning av överskjutande del av de betalda anslutningsavgifterna.

Det är väldigt tråkigt att det drar ut på tiden så här, men det är på grund av orsaker som styrelsen inte kan påverka. Vi i styrelsen gör allt vi kan för att avsluta projektet så snabbt som möjligt.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Det har dragit ut på tiden