Avtackning och styrelseförändring

På årsstämman avtackades Katharina Runeson och Anders Karlsson av ordförande Bengt Jonsson då både Katharina och Anders valt att lämna styrelsen för Norra Vadsbo Fiber Ekonomisk förening. Avtackning-15 Eftersom stämman beslutade att minska antalet styrelseledamöter med en, så har endast en av dessa platser ersatts. Det är Gunilla Landenmark som hälsas välkommen till styrelsen, och hon tar över uppdraget som kassör efter Katharina.
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Avtackning och styrelseförändring

Årsstämma 31:a mars 2015

Årsstämman planeras att hållas den 31:a mars kl 19.00 i Färeds bygdegård. Om du som medlem i fiberföreningen har någon fråga som ska tas upp till beslut på årsstämman, så sänd in denna fråga via nedanstående formulär senast den 10:e mars. Frågan ska sedan beredas av styrelsen inför årsstämman och tas upp på dagordningen. Observera att det endast är beslutsfrågor, frågor där föreningen behöver ta ett beslut, som behöver anmälas i förväg. Det kan t.ex. vara frågor som kan komma att kräva att de röstberättigade medlemmarna på stämman röstar angående frågan om det inte går att ta ett enhälligt beslut. Allmänna frågor av informationskaraktär eller liknande behöver inte anmälas i förväg. Dagordning för mötet är i enlighet med den i stadgarna anslagna för ordinarie föreningsstämma. Beslutsfrågor anmäls elektroniskt via formulär på den här sidan.
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Årsstämma 31:a mars 2015

Äntligen! Norra Vadsbo Fiber – Vi har ett resultat!

Styrelsen för Norra Vadsbo Fiber har under hösten och vintern arbetat många långa timmar med slutredovisningen av projektet till Länsstyrelsen. Nu har vi kommit till den punkt vi så länge sett fram emot, att Länsstyrelsen/VGR har granskat alla handlingar, gjort slutbesiktning av fibernätet med all dess dokumentation och tagit sitt definitiva beslut i bidragsfrågan. Det innebär att vi nu har kunnat göra klart "bokslutet" för projektet och få fram den slutgiltiga totalkostnaden för vad varje anslutning kostar efter att bidragen räknats in. Slutkostnaden inkl. moms för ett anslutningsavtal blir 17 497 kr. För de som har flera fastigheter på sin tomt, och tecknat tilläggsavtal, blir slutkostnaden 13 123 kr för ett tilläggsavtal. Det innebär att föreningen kommer att betala tillbaka 7 503 kr  per anslutningsavtal resp. 5 627 kr per tilläggsavtal, av de preliminärt inbetalda anslutningsavgifterna. Mer information om hur utbetalningen kommer att gå till kommer ganska snart att skickas ut per post, tillsammans med en blankett för att varje medlem skall lämna person- och kontouppgifter inför återbetalningen.
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Äntligen! Norra Vadsbo Fiber – Vi har ett resultat!

Inbjudan från Mariestads kommun

Mariestadskommun håller på att arbeta fram en strategi för landsbygdens utveckling. Därför bjuder de in medlemmarna i Norra Vadsbo Fiber Ekonomisk förening till att medverka på diskussionskvällar. Här är inbjudan till två av kvällarna, diskussionskvällarna kommer även att annonseras i Mariestadstidningen på måndag den 23 februari. Mariestads kommun hälsar alla välkomna.
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Inbjudan från Mariestads kommun

God Jul och Gott Nytt År!

Styrelsen för Norra Vadsbo Fiber Ekonomisk förening önskar er alla en riktigt

 God Jul och ett Gott Nytt År!

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för God Jul och Gott Nytt År!

Vid problem orsakade av åska eller liknande

Under sommaren har tyvärr en hel del av föreningens medlemmar fått utrustning förstörd p.g.a. åsknedslag. Fiberkabeln kan inte leda blixtens ström och förstöra utrustningen, men utrustningen är ju även ansluten till elnätet, och den vägen kan åskan ställa till problem vilket ett antal medlemmar tyvärr fått erfara. Om någon drabbas av detta, eller något annat problem med den tekniska utrustningen, så är rätt väg att felanmäla detta att kontakta sin tjänsteleverantör. De har teknisk möjlighet att kontrollera var problemet ligger, och om det visar sig att det är i utrustingen så kommer de i sin tur att kontakta kommunikationsoperatören som sedan kommer ut och åtgärdar felet. Alla felanmälningar måste ske till respektive tjänsteoperatör, för att de sedan skall kunna vidarebefordra felanmälan till kommunikationsoperatören om så är nödvändigt.
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Vid problem orsakade av åska eller liknande

Flitens lampa lyser alltjämt

Det har dessvärre varit ganska tyst här på hemsidan sedan i våras, men vi i föreningens styrelse arbetar oförtrutet vidare med projektet. Under sommaren har styrelsen lagt mycket tid på att uppdatera alla markupplåtelseavtal med korrekta kartor och fått dessa kartor och avtal singerade av de markägare som upplåtit sin mark till föreningens fibernätverk. Det arbetet har vi gjort för att alla handlingar skall vara korrekta, så att allt finns dokumenterat i fall att det skulle uppstå någon form av oklarhet eller liknande med föreningens nätverk. Styrelsen arbetar just nu intensivt med den omfattande slutredovisning av projektet till länsstyrelsen, så att vi kan göra det efterlängtade projektavslutet som sedan, efter att länsstyrelsen fattat de sista besluten i bidragsfrågorna, kommer leda till att vi kan göra det "projekt-bokslut" som många a medlemmarna väntar på. När detta är gjort kan vi till sist se vad den totala slutsumman för hela projektet landat på, och därefter räkna ut vad den slutgiltiga anslutningsavgiften för var och en blir. Eftersom slutredovisningen har visat sig vara ett mycket omfattande arbete, kommer det dröja ytterligare innan vi kan göra det sista bokslutet i projektet. Under försommaren, och nu efter semestern har den entreprenör som arbetat med att mäta in nätverket till sist mätt in nästan alla access-fiber på fastigheterna. Tyvärr har entreprenören fått lägga mycket tid på att för hand leta efter och frilägga sökbandet på en hel del tomter så det kunnat utföra sina mätningar. Vi i styrelsen har flera gånger informerat om vikten av att frilägga sökbandet för att mätningarna skall kunna genomföras enkelt och smidigt, men trots det är det många timmar som fått läggas ned på att leta efter sökband. Arbetet med att frilägga sökbandet har kostat föreningen ca 850:- / timme (2 pers á 425:-) och det är ganska många timmar som entreprenören fått lägga på att leta efter sökband som inte frilagts enligt instruktionerna. Vi vädjar därför till de fastighetsägare där mätningarna ännu inte kunnat genomföras att frilägga sina sökband! Det är fortsatt stor aktivitet i fiberföreningar runt omkring vårt område. Vår närmaste föreningsgranne, Bengtstorp fiber, har i princip hela sitt nät klart. De väntar just nu på att få sin upphandling av kommunikationsoperatör godkänd av VGR, så att de kan driftsätta sitt nät. Områdena kring Gullberget, Fåleberg, Sundsmarken, Sundsören och dess närområden har tillsammans bildat "Torsövägens fiber", och de arbetar just nu för fullt med medlemsvärvning och uppstart av sitt/sina projekt. Förhoppningsvis kan de snart få del av de nya bidragspengar som kommer att anslås för IT-kommunikation via fiber på landsbygden.
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Flitens lampa lyser alltjämt

Påminnelse om årsstämma 27/3 kl 19.00

Vi påminner om föreningens årsstämma som är den 27/3 kl 19.00 i Färeds bygdegård. Dagordning för stämman är i enlighet med den i  stadgarna anslagna för ordinarie föreningsstämma:
 1. Val av ordförande samt protokollförare vid stämman.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av två justeringspersoner.
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 10. Budget.
 11. Medlemsavgift och andra avgifter.
 12. Beslut om antalet styrelseledamöter.
 13. Val av ordförande för ett (1) år.
 14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant.
 16. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande samt en suppleant.
 17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.
Vi bjuder på kaffe/te och bulle/kaka. Välkomna!
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Påminnelse om årsstämma 27/3 kl 19.00

Inmätningen snart klar

Snart är det praktiska arbetet med inmätningen av fibernätet slutfört av entreprenören. I måndags, 17/3, hade de ett 20-tal access-fiber kvar att mäta in i områdena kring Fogdegården, Tångeberg och Sörängen. När allt "fältarbete" är slutfört skall de sammanställa alla mätdata till en digital karta över fibernätet som lämnas till föreningen.
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Inmätningen snart klar

Inmätning av access-fiber i nordöstra delen

GPS-inmätningen av fibernätet pågår, och det som nu kvarstår är inmätningen av access-fiber (de kablar som går in till varje fastighet) i den nordöstra delen av nätet. (Från Färed kyrka via Uggletorp upp till till Valkeberg) För att kunna mäta in kablarna så spänningssätts metalltråden i det gröna märkbandet som lades ned i marken ihop med slangarna. Vid varje fastighet finns den ena änden av detta märkband. För att inmätningen skall gå så fort som möjligt och därmed bli så billig som möjligt för föreningen, vill styrelsen uppmana alla anslutna fastighetsägare att frilägga änden av det gröna märkbandet så det syns tydligt och är lätt att hitta för entreprenören som utför inmätningen. Enligt rekommendationerna för grävning på den egna tomten skall märkbandet vara fäst en liten bit upp på husets sockel, men det kan ju vara så att det växt upp gräs/blommor/buskar framför och då måste bandet friläggas, så entreprenören slipper leta.
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Inmätning av access-fiber i nordöstra delen