Påminnelse om årsstämma 27/3 kl 19.00

Vi påminner om föreningens årsstämma som är den 27/3 kl 19.00 i Färeds bygdegård.

Dagordning för stämman är i enlighet med den i  stadgarna anslagna för ordinarie föreningsstämma:

 1. Val av ordförande samt protokollförare vid stämman.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av två justeringspersoner.
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 10. Budget.
 11. Medlemsavgift och andra avgifter.
 12. Beslut om antalet styrelseledamöter.
 13. Val av ordförande för ett (1) år.
 14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant.
 16. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande samt en suppleant.
 17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.

Vi bjuder på kaffe/te och bulle/kaka.

Välkomna!

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Påminnelse om årsstämma 27/3 kl 19.00

Inmätningen snart klar

Snart är det praktiska arbetet med inmätningen av fibernätet slutfört av entreprenören.

I måndags, 17/3, hade de ett 20-tal access-fiber kvar att mäta in i områdena kring Fogdegården, Tångeberg och Sörängen.

När allt ”fältarbete” är slutfört skall de sammanställa alla mätdata till en digital karta över fibernätet som lämnas till föreningen.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Inmätningen snart klar

Inmätning av access-fiber i nordöstra delen

GPS-inmätningen av fibernätet pågår, och det som nu kvarstår är inmätningen av access-fiber (de kablar som går in till varje fastighet) i den nordöstra delen av nätet.
(Från Färed kyrka via Uggletorp upp till till Valkeberg)

För att kunna mäta in kablarna så spänningssätts metalltråden i det gröna märkbandet som lades ned i marken ihop med slangarna. Vid varje fastighet finns den ena änden av detta märkband. För att inmätningen skall gå så fort som möjligt och därmed bli så billig som möjligt för föreningen, vill styrelsen uppmana alla anslutna fastighetsägare att frilägga änden av det gröna märkbandet så det syns tydligt och är lätt att hitta för entreprenören som utför inmätningen.

Enligt rekommendationerna för grävning på den egna tomten skall märkbandet vara fäst en liten bit upp på husets sockel, men det kan ju vara så att det växt upp gräs/blommor/buskar framför och då måste bandet friläggas, så entreprenören slipper leta.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Inmätning av access-fiber i nordöstra delen

Årsstämma 27:e Mars

Årsstämman planeras att hållas den 27:e mars kl 19.00 i Färeds bygdegård.

Om du som medlem i fiberföreningen har någon fråga som ska tas upp till beslut på årsstämman, så sänd in denna fråga via nedanstående formulär senast den 14:e mars. Frågan ska sedan beredas av styrelsen inför årsstämman och tas upp på dagordningen.

Observera att det endast är beslutsfrågor, frågor där föreningen behöver ta ett beslut, som behöver anmälas i förväg. Det kan t.ex. vara frågor som kan komma att kräva att de röstberättigade medlemmarna på stämman röstar angående frågan om det inte går att ta ett enhälligt beslut.

Allmänna frågor av informationskaraktär eller liknande behöver inte anmälas i förväg.

Dagordning för mötet är i enlighet med den i stadgarna anslagna för ordinarie föreningsstämma.

Beslutsfrågor anmäls elektroniskt via formulär på den här sidan.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Årsstämma 27:e Mars

Erbjudande från Telia till fiberanslutna fastigheter i Mariestad

I dagarna har Telia gått ut med ett erbjudande till fiberanslutna fastigheter i Mariestad, där de erbjuder 43 TV-kanaler  på köpet under 6 månader om bredband nytecknas eller uppgraderas till 100 Mbit/s.

Erbjudandet gäller fram till den 2/3 2014, så om du ännu inte tecknat bredbandsabonnemang eller går i tankar på att uppgradera, så kan det kanske vara intressant att undersöka detta närmare.

Läs mer på Telia’s hemsida: www.telia.se/mariestad

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Erbjudande från Telia till fiberanslutna fastigheter i Mariestad

Inmätningen fortskrider

GPS-inmätningen av fibernätet fortskrider, och fram till dags datum har ca 3 mil av nätet mätts in.

Ännu återstår en hel del sträckor att mäta, och det är främst fastighetsanslutningarna som kvarstår. Den största delen av stamnätet är inmätt.

De förberedande arbetena med slutredovisningen av projektet till Länsstyrelsen pågår också för fullt. Innan allt kostnadsdrivande arbete i projektet är avslutat (där inmätningen är en del) kan inte projektet slutredovisas helt. Det arbete som pågår just nu är kompletteringar av en massa olika uppgifter som Länsstyrelsen krävt in kring både stort och smått.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Inmätningen fortskrider

Inmätning pågår!

I förra veckan påbörjades GPS-inmätningen av fibernätet av den underentreprenör som vår huvudentreprenör anlitat.

Förhoppningsvis kan entreprenören färdigställa inmätningen av hela nätet inom ytterligare ett par veckor.

Ungefär samtidigt som inmätningen av vårt nät påbörjades, så började även vår ”fibergranne”, Bengtstorp fiber, grävningen av sitt nät. De har ungefär 1,2 mil som skall grävas innan de har grävt klart.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Inmätning pågår!

Det har dragit ut på tiden

Styrelsen i Norra Vadsbo Fiber arbetar oförtrutet vidare med slutförandet av projektet, men som många i föreningen redan märkt, så har det dragit ut på tiden.

Det är främst två saker som gör att projektet drar ut på tiden.

 1. GPS-inmätningen av fiberkablarna.
  Det företag som skall göra detta åt oss, har varit överhopade med arbete och helt enkelt inte hunnit med att mäta in vårt nät inom utlovade tidsramar.
  Som det ser ut nu i skrivande stund, så kommer inmätningen att göras under vintern 2013/2014.
 2. Genomförandet av ledningsförrättning hos Lantmäteriet.
  Lantmäteriets process för att genomföra en ledningsförrättning har visat sig vara mycket lång och för oss i föreningen ganska svårhanterad.
  Här har det nu ljusnat en hel del då det dels tagits fram ett förenklat förfarande hos Lantmäteriet, och det dels finns möjlighet att istället för ledningsförrättning, göra s.k. fastighetsinskrivning (servitut).

I och med att vi inte kan slutredovisa projektet till länsstyrelsen, och därmed få de slutgiltiga glesbygdsbidragen utbetalda, innan alla arbeten är klara finns det tyvärr risk att projektet inte blir avslutat innan nästa årsstämma. Det innebär i så fall att årsstämman inte kan ta beslut om återbetalning av överskjutande del av de betalda anslutningsavgifterna.

Det är väldigt tråkigt att det drar ut på tiden så här, men det är på grund av orsaker som styrelsen inte kan påverka. Vi i styrelsen gör allt vi kan för att avsluta projektet så snabbt som möjligt.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Det har dragit ut på tiden

Fiberaktiviteter runt om på landsbygden

I flera områden i närheten av Norra Vadsbo Fiber pågår det just nu en massa aktiviteter i fibernätsbyggandets tecken.

Allra närmast är Bengtstorp, som i början av augusti startade Bengtstorp Fiber Ekonomisk Förening. Styrelsen i Norra Vadsbo Fiber har varit dem behjälpliga så mycket vi kunnat genom att dela med oss av den kunskap som vi samlat på oss under arbetet med förläggningen av vårt eget nät. Bengtstorp Fiber arbetar för samförläggning av sina slangar tillsammans med Fortum, som gräver ned elkablar i deras område.

Det är kul att se att fler och fler områden på landsbygden tar steget in i fiberåldern, för att säkra landsbygdens stora behov av modern informationsteknologi!

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Fiberaktiviteter runt om på landsbygden

Vänligen frilägg sökbandet – Inmätning av nätet har börjat

Även om fibernätet nu har varit i drift ett par månader så pågår och kvarstår fortfarande ganska mycket arbete i projektet.

I dagarna har GPS-inmätningen av fibernätet påbörjats, där man med hjälp av avancerade GPS-mottagare registrerar fiberkablarnas läge på kartan med så hög noggrannhet som ett fåtal centimeter.

För att kunna mäta in kablarna så spänningssätts metalltråden i det gröna märkbandet som lades ned i marken ihop med slangarna. Vid varje fastighet finns den ena änden av detta märkband. För att inmätningen skall gå så fort som möjligt och därmed bli så billig som möjligt för föreningen, vill styrelsen uppmana alla anslutna fastighetsägare att frilägga änden av det gröna märkbandet så det syns tydligt och är lätt att hitta för entreprenören som utför inmätningen.

Om rekommendationerna för grävning på den egna tomten följts så är märkbandet fäst en liten bit upp på husets sockel, men det kan ju vara så att det växt upp gräs/blommor/buskar framför och då kan det vara bra att på något sätt märka ut var bandet finns, så entreprenören slipper leta.

Inmätningsarbetet har som nämnts påbörjats, och kommer troligen att pågå även under sommaren.

Kontakta någon i styrelsen om något är oklart med friläggandet av märkbandet.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Vänligen frilägg sökbandet – Inmätning av nätet har börjat