Solberga/Guntorp på gång


Plöjningen genom vindkraftsparken har nu avslutats utan problem. 30/8 sätts den nya noden i Solberga och plöjning norrut mot Guntorp påbörjas.

Arbetet i området beräknas ta ca sex veckor. Därefter flyttar maskinen mot Högberga/Valkeberg.

Bilden nedan visar styrd borrning under E20 strax före kanalbron i Lyrestad.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Solberga/Guntorp på gång

På väg mot vindparken

Projektledare Eric Magnusson rapporterar att grävning pågår genom skogen mot vindparken.

I nästa vecka börjar man köra med vibromaskinen på enskilda tomter.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för På väg mot vindparken

Arbetet i Berga är nu avklarat

Tre slagningar har gjorts under Bergavägen. Bergaområdet är nu klart. Arbetet går nu vidare i Berga by, därefter Hasslerör och sedan vidare på östra sidan av E20.

Fram till i måndags har vi plöjt 5094 m och grävt fram till 19 fastigheter varav 10 är färdiganslutna.

Tre skåp är satta.

Arbetet har flutit på bra trots mycket sten i backen.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Arbetet i Berga är nu avklarat

Utbyggnaden rullar på enligt plan

Projektet fortskrider som planerat. Senaste veckan har ytterligare 1800 meter avklarats i Berga.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Utbyggnaden rullar på enligt plan

Nu har utbyggnaden startat

Utbyggnaden av vårt fibernät har nu startat och första veckan är avklarad. Hittills är sträckan ca 1700 meter och sex fastigheter är förberedda för anslutning.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Nu har utbyggnaden startat

Statusrapport för fiberprojektet våren 2021

Vi har drygt hundratal påskrivna anslutningsavtal samt ett tiotal tilläggsavtal. Det arbetas för fullt med att göra markavtalen klara utmed grävsträckan. Vi har inlett samarbete med Vänerenergi som vill ha en förbindelse mellan Hassle Telestation och Lyrestad, så vi arbetar för att få en samförläggning. Detta kommer att minska våra kostnader.

Offerterna från entreprenörer har kommit och val har gjorts. Valet föll på:

Schaktteknik AB i Tidaholm. Gräver, fibersätter och svetsar vår fiber.

Kommunikationsoperatör, är sedan tidigare Telia Operator som levererar ”ljuset i fibern” och erbjuder ett urval av olika tjänsteleverantörer. Det är de som levererar bredband, TV och telefoni i vårt nät.

Byggnation

Grävstart för projektet är planerad till den 6 april 2021. Effektiv byggtid beräknas vara ca 12 månader. Vi kan av naturliga skäl inte säga när arbetet är klart beroende på hur kommande vintern utvecklar sig. Entreprenören börjar med att lägga ut stammen och slangarna till fastigheterna. Grävning in till fastigheten kommer att göras efter det att den stora delen av grävningen är klar, men i enskilda fall göras samtidigt. Efter avslutad grävning kommer de att blåsa i fiber, svetsa och kontrollmäta denna. Vi hoppas naturligtvis att naturen är med oss och att alla kommer att kunna njuta av fiberkommunikation till nästa vinter. Vissa områden kan bli klara tidigare.

Ladda hem informationsfolder här.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Statusrapport för fiberprojektet våren 2021

Årsstämma 2021 Norra Vadsbo Fiber ekonomisk förening,
25 mars kl. 19.00

Medlemmar i Norra Vadsbo Fiber ekonomisk förening kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 mars kl 19.00.

På grund av den rådande pandemin hålls mötet via Teams, dvs inget fysiskt möte.

Emailadress för beställning av Teams-länk: info@norravadsbofiber.se

Välkommen!
Styrelsen

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för

Årsstämma 2020, 4 juni kl 19.00

Medlemmar i Norra Vadsbo Fiber ekonomisk förening kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 juni kl 19.00.

A.  I första hand medverkan via Skype. Meddela styrelsen så skickar vi en länk. Adress hittar du nedan.

B. I andra hand distanserad fysisk närvaro i Färeds bygdegård

Emailadress för beställning av Skype-länk: bengt.m.jonsson@gmail.com

Välkommen!
Styrelsen


Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Årsstämma 2020, 4 juni kl 19.00

På grund av den rådande situationen med Coronaviruset har styrelsen beslutat att flytta årsstämman 2020 till ett senare tillfälle

Vi publicerar en ny inbjudan så snart läget klarnat angående smittorisken. Ambitionen är att hålla årsstämman un första halvåret 2020.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för På grund av den rådande situationen med Coronaviruset har styrelsen beslutat att flytta årsstämman 2020 till ett senare tillfälle

Årsstämma 2020, 26 mars kl 19.00

Styrelsen hälsar välkommen till årsstämma 2020 som planeras att hållas 26 mars kl 19.00 i Färeds bygdegård.

Om du som medlem i fiberföreningen har någon fråga som ska tas upp till beslut på årsstämman, så sänd in denna fråga via nedanstående formulär senast 12 mars. Frågan ska sedan beredas av styrelsen inför årsstämman och tas upp på dagordningen.

Observera att det endast är beslutsfrågor, frågor där föreningen behöver ta ett beslut, som behöver anmälas i förväg. Det kan t.ex. vara frågor som kan komma att kräva att de röstberättigade medlemmarna på stämman röstar angående frågan om det inte går att ta ett enhälligt beslut.

Allmänna frågor av informationskaraktär eller liknande behöver inte anmälas i förväg.

Beslutsfrågor anmäls elektroniskt via formulär på den här sidan.

Styrelsen kommer på stämman att rådfråga medlemmarna om hur vi ska hantera kostnadsnivån för efteranslutningar i framtiden. Vi tar gärna emot synpunkter för att fatta affärsmässiga beslut i styrelsen.

Dagordning för mötet är i enlighet med den i stadgarna anslagna för ordinarie föreningsstämma.

Dagordning:

§1 Val av ordförande samt protokollförare vid stämman

§2 Godkännande av röstlängden

§3 Val av två justeringspersoner

§4 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

§5 Fastställande av dagordningen

§6 Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen

§7 Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst

§8 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

§9 Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer

§10 Budget

§11 Medlemsavgift och andra avgifter

§12 Beslut om antalet styrelseledamöter

§13 Val av ordförande för ett (1) år

§14 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

§15 Val av revisorer och revisorssuppleant

§16 Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande samt en suppleant

§17 Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmält till styrelsen senast två veckor före årsmötet

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Årsstämma 2020, 26 mars kl 19.00